SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (zwany dalej na potrzeby niniejszego Statutu Zakładem) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Powołany na mocy uchwały Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r.

Zakład działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwanej dalej „Ustawą"   
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z ze zm.)
  3. Niniejszego Statutu
  4. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w BIP/Statut »