Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Swiadczeniobiorców

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty
 • paszport
 • prawo jazdy
 • aktualną legitymację szkolną (W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia)

Pamiętaj

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania. Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem.

Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

Ważne! Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Nie martw się!

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, np.:

 • zaświadczeniem z zakładu pracy,
 • legitymacją emeryta lub rencisty,
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • adres zamieszkania,
 • podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura,
 • numer PESEL,
 • rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza.

Nie zapomnij zgłosić członków rodziny

Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój obowiązek!

Masz na to 7 dni

Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka przed 1 stycznia 2013 r., nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej. Uwaga! Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek. Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18. r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

Ważne!

Jeżeli zmieniasz pracę po 1 stycznia 2013 r. powinieneś poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienisz pracę zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

 • Dziecko - własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez
  nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
 • Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Jesteś studentem?

Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu,
pamiętaj! Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny.

 • Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o prac ę, kiedy zakończysz prac ę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzysta ć ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony. Twoje prawo do świadczeń wygaśnie tak że w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Ci ę do ubezpieczenia zmieni ą prac ę i nie zgłoszą Ci ę u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mog ą zgłosi ć Ci ę oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia. Je żeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw si ę! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące. Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mog ą Ci ę tak że zgłosi ć ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.