Dokumentacja medyczna


Dokumentacja medyczna udostępniona jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składany jest w rejestracji SPZOZ w Tarczynie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 -18.00 – osobiście przez pacjenta, którego dokumentacja dotyczy lub przez osobę przez niego upoważnioną na piśmie.

Wniosek do udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie  30  dni od złożenia wniosku.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
Udostępnienie następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r. 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.03.2024 r.- 31.05.2024 r.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

IV kwartał 2024 r.
7540,36 zł

maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

15,08 zł

0,53 zł

3,02 zł

  

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;
 2. w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 3. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 4. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. 

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej, którego dokumentacja medyczna dotyczy i/lub jego przedstawiciela ustawowego jest bezpłatna.
Opłaty za udostępnienie kolejnej kopii dokumentacji określone są w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 52 poz. 417 ze zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069);

 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.);

 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).m