STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 18 listopada 2013 r.

§ 1

    1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (zwany dalej na potrzeby niniejszego Statutu Zakładem) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
    2. Zakład może używać nazwy skróconej: „SPZOZ Tarczyn" oraz „Tarczyńskie Centrum Medyczne”

§ 2

    1. Siedzibą Zakładu jest Tarczyn.
    2. Adres Zakładu: ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn
    3. Zakład działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3

Organem tworzącym Zakład jest gmina Tarczyn


§ 4

Zakład działa na podstawie:
    1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwanej dalej „Ustawą";
    2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z ze zm.);
    3. Niniejszego Statutu
    4. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.

§ 5

    1. Zakład posiada osobowość prawną.
    2. Zakład został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy i Rejestrowy pod numerem 0000147736.

§ 6

    1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, badań diagnostycznych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.
    2. Działalność lecznicza wykonywana przez Zakład może również polegać na:
        1. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
        2.     realizacji zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
        3. wydawaniu orzeczeń o stanie zdrowia
    3. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
    4.     Zakład podejmuje działania mające na celu doskonalenie zawodowe pracowników Zakładu.
    5. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

§ 7

Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz mających na celu zapobieganie powstawania chorób oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 8

    1. Wykonując zadania statutowe Zakład:
        1. współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami gminnymi i powiatowymi.
        2. może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami, organizacjami  społecznymi  i  naukowymi  na  terenie  województwa i kraju;
        3. udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów obowiązującego prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością;
        4. może    prowadzić    działalność    gospodarczą    w    zakresie prowadzenia aptek
        5. może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy mienia Zakładu oraz mienia powierzonego przez Gminę Tarczyn.

§ 9

Dla wykonania swoich działań Zakład w szczególności współdziała z:
    1. Samorządami Terytorialnymi Gmin, Powiatow oraz województwem.
    2. Terenową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną właściwą terytorialnie.
    3. Szpitalami i instytucjami opieki zdrowotnej oraz instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia.
    4. Organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.
    5. Innymi podmiotami, w tym również i sektora prywatnego, działającymi na
rzecz ochrony zdrowia.
    6. Instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym również gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10

    1. Zakład stanowi jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy.
    2. W skład Zakładu wchodzą:
        1. jednostka organizacyjna działalności podstawowej – Przychodnia przy ul. Warszawskiej 42 w Tarczynie 05-555 Tarczyn
        2. komórki organizacyjne działalności podstawowej,
        3. jednostki i komórki organizacyjne działalności administracyjnej, ekonomicznej, organizacyjnej, technicznej i inne.
    3. Szczegółową  strukturę  organizacyjną  oraz  zakres  zadań  jednostek i komórek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 11

    1. Organami Zakładu są:
        1. Dyrektor,    który    jest    kierownikiem    podmiotu    leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy;
        2. Rada Społeczna.

§ 12

    1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor.
    2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
    3. Burmistrz Gminy Tarczyn nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno- prawnej o zarządzanie Zakładem.
    4. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
    5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
        1. personelu medycznego,
        2. księgowego,
        3. personelu administracyjnego.
    6. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 13

    1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:
        1. inicjującym i opiniodawczym gminy Tarczyn;
        2. doradczym Dyrektora.
    2. W skład Rady Społecznej wchodzą
        1. przewodniczący – Burmistrz Tarczyna lub osoba przez niego wyznaczona,
        2. członkowie:
            ▪ przedstawiciel Wojewody,
            ▪ przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską Tarczyna w liczbie przez nią określonej
    3. W ramach uprawnień doradczych i opiniodawczych Rada Społeczna może przedstawiać organom gminy lub Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy.
    4. Opinie w sprawach, o których mowa w ustępie powyżej są wydawane przez Radę Społeczną wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu – organu gminy lub Dyrektora, odpowiednio do rodzajów spraw
    5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej.
    6. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołani przez organ, który ich delegował.
    7. Przyczyną odwołania członków Rady Społecznej może być:
        1. nienależyte wykonywanie obowiązków;
        2. złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej;
        3. wykonywanie działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zakładu;
        4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
        5. przyczyny określone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające zasiadanie w Radzie Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia w Zakładzie.

§ 14

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych, w szczególności w ustawie oraz przepisach o rachunkowości.

§ 15

Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 16

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 17

    1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
        1. z Narodowego Funduszu Zdrowia lub innego płatnika publicznego,
        2. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych w szczególności:
            a. osobom objętym innym ubezpieczeniem niż ubezpieczenie społeczne,
            b. instytucjom ubezpieczeniowym,

            c. zakładom pracy, organizacjom społecznym i innym instytucjom,

            d. innym zakładom opieki zdrowotnej,
            e. osobom fizycznym nie objętym ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.
            f. innym osobą fizycznym i prawnym
        3. z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, określonej w niniejszym statucie,
        4. z    darowizn,    zapisów,    spadków    oraz    ofiarności    publicznej,    także pochodzenia zagranicznego,
        5. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 Ustawy.
    2. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki, z tym, że w przypadku, gdy ich wysokość łączna ma przekroczyć 1/3 sumy rocznego budżetu lub ich spłata ma być zabezpieczona majątkiem, który jest niezbędny do wykonywania świadczeń objętych umową z dysponentem środków publicznych i samorządowych- wymagana jest zgoda organu stanowiącego gminy Tarczyn.

§ 18

Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku.

§ 19

Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu jest zatwierdzane przez Burmistrza Tarczyna    na    zasadach    określonych    w    odrębnych    przepisach.

§ 20

        1. Nadzór nad działaniem Zakładu sprawuje podmiot tworzący.
        2. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów Zakładu oraz dokonywać oceny działalności tego podmiotu.
        3. Kontrola i ocena działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora dotyczy w szczególności:
            1. realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
            2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
            3. gospodarki finansowej.

§ 21

    1.     Zakład    obowiązany    jest    do    ubezpieczenia    się    od    odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z zakresu jego działania.
    2. Zakład obowiązany jest do ubezpieczenia majątku stanowiącego własność Zakładu i organu tworzącego.

§ 22

    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie.
    2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Statystyki
Online:
1
Dzisiejszych wizyt:
4
Wszystkich wizyt:
40366
Dzisiejszych odsłon:
10
Wszystkich odsłon:
41588
Visits yesterday:
2
Hits yesterday:
4
Wyświetleń strony:
69
Licząc od.:
2024-02-29
Utworzono:
2023-06-13 16:32:39 przez Piotr Warsztocki
Ostatnia modyfikacja:
2024-02-29 12:32:43 przez Piotr Warsztocki