ZAPYTANIE OFERTOWE (1/2023)

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną info@zoztarczyn.pl , drogą pocztową bądź osobiście do dnia 14.07.2023 roku, do godz. 11:00.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie z dnia 10.07.2023 roku do Zapytania ofertowego nr 1.2023

 

Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w załączniku nr 1A do ZO. Zmieniony, obowiązujący załącznik (Załącznik nr 1A do ZO aktualizacja 06.07.2023) został opublikowany w dniu 06.07.2023 na stronie https://zoztarczyn.pl w zapytaniu ofertowym nr 1/2023, pod niniejszą informacją:

Załącznik nr 1A do ZO aktualizacja 06.07.2023

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do ZO

Załącznik nr 2 do ZO - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do ZO - Istotne_postanowienia_umowy

Załącznik nr 5 do ZO- Zobowiązanie do udostępnienia zas

Załącznik nr 6 do ZO - Oświadczenie Wykonawcy (UKRAINA)

 Załącznik nr 7 do ZO - Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Protokół z otwarcia ofert