Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Ogłoszenie o naborze

 

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

OGŁASZA NABÓR

 

na stanowisko

 

Specjalisty Psychologa w zespole mobilnym

 

 

w ramach realizacji projektu Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie.

Praca na bardzo dobrych warunkach finansowych.

 

 

 

 

I.                   Wymagania niezbędne:

1)     ukończone studia wyższe magisterskie, psychologia.

2)     co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracy m. in. psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka, ratownik medyczny, terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, pedagog/pedagog specjalny.

3)     niekaralność (osoby, które nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),

4)     obywatelstwo polskie,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     na ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej.

 

II.               Wymagania pożądane:

1.      prawo jazdy kat. B,

2.      staż pracy i doświadczenie na podobnym stanowisku, m. in. pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą,

3.      umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole.

4.      Dobre, kontaktowe, miłe podejście do pacjenta

5.      Niezawodność i obowiązkowość

6.      Spokojna, wyważona osobowość.

 

III.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- organizowanie procesu terapeutycznego,

- współpraca z rodziną, podmiotami szkolnymi i siecią oparcia,

- diagnoza środowiska dzieci i młodzieży pod kątem tworzenia Indywidualnego Planu Zdrowienia (IPZ);

- prowadzenie diagnozy oraz wsparcia w ramach ICF,

- prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży w domu lub podmiotach oświaty

- współpraca z innymi specjalistami,

- prowadzenie dokumentacji w systemie Auxilio.

 

Warunki pracy:

a)     wymiar czasu pracy ½ lub 1 etat,

b)     praca związana z dojazdem pojazdem służbowym do „klienta” na obszarze powiatu piaseczyńskiego.

c)     zatrudnienie z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

IV.             Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV),

2)     list motywacyjny;

3)     dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),

4)     świadectwa pracy (kserokopie),

5)     oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (w CV lub liście motywacyjnym),

6)     podpisana klauzula informacyjna,

7)     pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ze zm./

9)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać on -line na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w kopercie w siedzibie SPZOZ w Tarczynie ul. Warszawska 42, bud. Administracji  05-555 Tarczyn w terminie do dnia 28.10.2021r (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na  Specjalistę Psychologa  w zespole mobilnymlub pocztą.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://www.zoztarczyn.pl/bip/index.php?url=11 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SPZOZ w Tarczynie ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i oświadczeniem:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dyrektora SPZOZ Tarczyn w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników SPZOZ Tarczyn”.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.